Verzameling gebeden en liedjes typisch voor Heppeneert

Gebed tot Onze-Lieve Vrouw van Rust

Moeder Maria, op U stellen wij onze hoop. Bij U zoeken wij troost en geborgenheid. Heel uw leven stond in dienst van God en van de mensen.Door uw geloof en uw gebed hebt Gij ontdekt wat God van U vroeg.
Door uw ja-woord op uw uitverkiezing hebt Gij meegewerkt aan de verlossing van ons allen.
Door uw beschikbaarheid voor Gods plan, zijt Gij de moeder geworden van Jezus, Gods Zoon.
Wij bidden U:  spreek voor ons ten beste bij uw Zoon, wanneer wij bang of onrustig zijn. Maak ons sterk,  wanneer wij moedeloos zijn en toon ons de weg naar Hem,  wanneer lijden of beproeving ons treft.

Spreek ten beste voor allen
die hongeren naar rechtvaardigheid,
die zoeken naar de zin van hun leven,
die gevangen zitten in eigen gedachten,
die ziek zijn of belast door beproeving,
die vervolgd worden omwille van hun geloof.

Moeder Maria, samen met allen die U vereren als Onze-Lieve-Vrouw van Rust, vragen wij U, beschouw ons als uw kinderen en laat ons in alle omstandigheden ervaren de liefde van uw moederhart,
Onze-Lieve-Vrouw van Rust, bid voor ons.

Imprimatur, Vic.Lavigne
Hasselt, 14 april 1986

Litanie ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Rust

Heer, ontferm U over ons Christus, ontferm U over ons
Christus, aanhoor ons Christus, verhoor ons
God, Hemelse Vader, ontferm U over ons
God, Zoon Verlosser van de wereld, ontferm U over ons
God, Heilige Geest, ontferm U over ons
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons
Onze-Lieve-Vrouw van Rust, bid voor ons
Middelares van de vrede, bid voor ons
Koningin van de vrede, bid voor ons

Onze-Lieve-Vrouw van Rust…

die in God uw heil gezocht en gevonden hebt, bid voor ons
die bij de menswording van Jezus ook onze moeder geworden zijt, bid voor ons
die Jezus, onze Vredevorst, het leven hebt geschonken, bid voor ons
die tijdens het lijden van Uw Zoon, de grootste smarten gekend hebt, bid voor ons
die in onnoemelijk verdriet Uw Zoon op zijn lijdensweg hebt ontmoet, bid voor ons
die als Moeder van de martelaren bij het Kruis gestaan hebt, bid voor ons
die bij het kruis door Jezus tot onze moeder werd aangewezen, bid voor ons
die bij het vernederde en dode lichaam van uw Zoon, op uw schoot genomen werd, bid voor ons
die, met een zwaard doorboord hart, de calvarieberg verlaten hebt, bid voor ons
die al biddend en vol vertrouwen de verrijzenis van Jezus verwachtte, bid voor ons
die opgenomen ten hemel, tot koningin van de vrede werd bekroond, bid voor ons
die, gezeten aan Jezus’ zijde, nu ook onze moeder zijt, bid voor ons
die, als een liefdevolle en begrijpende moeder, over ons waakt, bid voor ons

Noveengebed tot Onze-Lieve-Vrouw van Rust

Vader in de hemel,

door de engel Gabriël heb Gij Maria uitgenodig om mee te werken aan Uw plan van verlossing en heil voor deze wereld.
Door haar ja-woord op Uw uitverkiezing heeft Maria zichzelf geheel en al ter beschikking gesteld.
In haar schoot hebt Gij ons Uw Zoon geschonken als een mens onder de mensen op aarde.
Door haar geloof en gebed heeft Maria van dag tot dag ontdekt wat Gij haar vroeg te doen.
Heel haar leven stond in dienst van U en van de mensen.
Zo is de Moeder van Uw Zoon onder het kruis ook onze Moeder geworden.

Goede God, wij bidden U:

  • schenk ons de vreugde dat Maria ons bijstaat in alle nood;
  • dat zij voor ons ten beste spreekt wanneer wij vergeten te bidden;
  • dat zij ons nabij blijft , wanneer wij angstig zijn of moedeloos;
  • dat Maria ons de weg toont die leidt naar vrede en echte vrijheid;
  • dat de gedachtenis aan de Moeder van Smarten ons helpt onze beproevingen moedig te verwerken.

God,
geef ons door Maria dat wij trouw blijven aan Uw liefde zoals zij; sta toe dat Maria ons in het uur van onze dood mag binnenleiden in Uw Rijk, voor altijd.

Maria,
die wij aanroepen als “Onze-Lieve-Vrouw van Rust”, bid voor ons, Amen.

Imprimatur, Vic.Lavigne
Hasselt, 14 april 1986

LIED: O.L. VROUW VAN HEPPENEERT

Muziek A. Preud’homme

Onze Lieve Vrouw van Rust, in het kerkje aan de boorden van de Maas die onbewust verder stroomt naar and’re oorden slechts bij U ben ik gerust.
Wat wij elders vruchtloos zochten zo bij nacht als overdag, wat geen heiligen vermochten Uwe liefd’ alleen vermag:
Lieve Vrouwke zuiver ons, Lieve Vrouwke zuiver ons! In het land van wei en wissen, kan geen enkel mens U missen! Stille Vrouw der Maasvallei houdt ons rustig maak ons blij!

Onze Lieve Vrouw van Rust, troosteres in lange nachten, Gij die woel’ge kleuters sust, waarbij moeders wakend wachten tot de slaap hun oogjes kust! Gij alleen begrijpt de noden van elk schreiend mensenhart, maar Gij denkt aan Gods geboden die het mensdom dikwijls tart.

Lieve Vrouwke, geef ons rust! Lieve Vrouwke geef ons rust! In het land van wei en wissen, kan geen enkel mens U missen! Goede Vrouw van Heppeneert, troost en heel al wie U eert!

Onze Lieve Vrouw van Rust, ’t leven der moderne tijden maakt ons angstig ongerust, want techniek verdrijft geen lijden als Uw hand niet op ons rust! Ons bestormen vreemde dingen die ons hart graag anders wou, maar geen mens kan alles dwingen als hij droef is of in rouw.

Lieve Vrouwke zorg voor ons! Lieve Vrouwke zorg voor ons! In het land van wei en wissen, kan geen enkels mens U missen! Lieve Vrouwke met Sint Jan, bidt tot God die alles kan!

LIED: ONZE LIEVE VROUW VAN RUST

Andante

De Maas voerd’ op haar golven mee en liet op deze oever achter, uw beeld van ingetogen wee, met Sint Johan als trouwe wachter.

Refrein:
Onze Lieve Vrouw van Rust, gij die zorg en kommer sust. Laat ons bij U neergezeten, vrede vinden leed vergeten. Laat ons bij U neergezeten, vrede vinden leed vergeten.

Ge rust vermoeid van angst en leed, Ge rust na vrees’lijk ziele lijden, herdenkend wat uw Jezus deed om onze zielen te bevrijden.

Refrein:
Onze Lieve Vrouw van Rust, gij die zorg en kommer sust. Laat ons bij U neergezeten, vrede vinden leed vergeten. Laat ons bij U neergezeten, vrede vinden leed vergeten.

Acht leer ons moeder lief met moed, als Gij aan’t kruis van Jezus dragen en als we moe zijn aan uw voet om rust en ziel en zinnen te vragen.

Refrein:
Onze Lieve Vrouw van Rust, gij die zorg en kommer sust. Laat ons bij U neergezeten, vrede vinden leed vergeten. Laat ons bij U neergezeten, vrede vinden leed vergeten.

Ge kent het komm’ren van den dag, den duur van slapeloze nachten, genees wie lang in pijnen lag, wie droef op troost en vrede wachten.

Refrein:
Onze Lieve Vrouw van Rust, gij die zorg en kommer sust. Laat ons bij U neergezeten, vrede vinden leed vergeten. Laat ons bij U neergezeten, vrede vinden leed vergeten.

LIED: ONZE LIEVE VROUW VAN RUST

Muziek H Bonné
Cantores

Onze Lieve Vrouw van Rust, Moeder van de zoete vrede.
Die der mensen droefheid sust, o , verhoor ook onze beden!

Refrein – koor
Onze Lieve Vrouw van Rust, stel ons klagend hart gerust.
Onze Lieve Vrouw van Rust, stel ons klagend hart gerust.

Onze Lieve Vrouw van Rust, velen zijn tot U gekomen
en Gij hebt in aller hart troost en hoop doen wederkomen.

Refrein – koor
Onze Lieve Vrouw van Rust, stel ons klagend hart gerust.
Onze Lieve Vrouw van Rust, stel ons klagend hart gerust.

Steun voor de zieken en toevlucht voor de zondaren, troosteres voor bedrukten en hulp voor de christenen.

Gewaardig U…
Door uw Zoon, ons in een hechte relatie en vrede te brengen met God, OLV van Rust, bid voor ons
De vrede en de goede relatie in onze gezinnen te bewaren, OLV van Rust, bid voor ons
De vrede onder alle volkeren te bewaren of te herstellen, OLV van Rust, bid voor ons
Ons de ware vrede met onszelf te bezorgen, OLV van Rust, bid voor ons

Dat het U behage…
Ons te helpen ons geheel en al aan God toe te vertrouwen, OLV van Rust, bid voor ons
Aan ons de vrede en de rust te schenken, OLV van Rust, bid voor ons
Ons bij te staan tegen de bekoringen van macht, aanzien en geweld, OLV van Rust, bid voor ons
Voor uw vereerders vrijwaring of genezing van zenuwziekten, ons te helpen in dagen van angst en vertwijfeling, OLV van Rust, bid voor ons

Vervul ons met troost en sterkte in alle omstandigheden. Leid ons tot de goddelijke Bron van de Liefde, wees voor onze kinderen een bijzondere Beschermster, sta ons bij in vreugde en verdriet, in ziekte en gezondheid, sta ons bij in het uur van onze dood, verzeker ons de eeuwige vrede en de eeuwige rust in het hemels vaderhuis.

Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons Heer
Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld, verhoor ons Heer
Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm u over ons

Onze-Lieve-Vrouw van Rust, bid voor ons
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden,
Verleen, bidden wij U o God, dat wij, Uw dienaren, ons in een betere bestendige gezondheid naar ziel en lichaam mogen verheugen en door de glorierijke voorspraak van de gelukzalige Maria, altijd Maagd, van de tegenwoordige droefheid verlost en in het geluk van de eeuwige blijdschap gesteld worden. Door Christus onze Heer, Amen.

Onze-Lieve-Vrouw van Rust, bid voor ons.