Liturgische beschrijving “Zeven smarten” en “Zeven vreugde”

Oefening ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven smarten in het Mariapark.

Wanneer het ons teveel wordt in het leven en de pijn te groot, gaan wij naar God. Hij is heel dichtbij, ook in die grote momenten waar mensen het moeilijk hebben. Dat kunnen we zien in het leven van Maria. Laten we met haar meegaan en bidden vanuit haar leven. Zij zal ons leed in Gods handen leggen.

1. Jezus aan God toegewijd

2. Jezus vindt toevlucht in Egypte

In een droom verscheen een engel van God aan Jozef en zei: “Sta op, neem het kind en zijn moeder, vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw. Herodes komt het kind zoeken om het te doden” (Mt. 2)

Jezus, Jozef en Maria…. Zij delen het lot van miljoenen mensen, op de vlucht voor geweld, armoede en moeilijkheden thuis…. Wie neemt hen op? Wie houdt hen een hand boven het hoofd? Wie deelt met hen de beschutting, de zekerheid van een warme thuis?

Maria, samen met U was ook Gods Zoon op de vlucht. Hij voelt mee met allen die zonder geborgenheid door het leven moeten. Bid met ons dat de dag komt waarop elke mens een thuis vindt om te wonen, veilig en wel.

Wees gegroet Maria…

3. Jezus teruggevonden in de tempel

Toen Jezus twaalf jaar was, bleef Hij na het paasfeest in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten. Omdat ze Hem niet vonden, keerden Maria en Jozef vol angst zoekend naar Jeruzalem terug. Na drie dagen vonden ze Hem in de tempel temidden van de leraars. Zijn Moeder zei: “Kind, waarom hebt Gij ons dit aangedaan?” (Lc. 2)

Maria en Jozef op zoek naar hun opgroeiende zoon. Waar is Hij toch? Zoveel ouders op zoek naar hun kinderen. Waar blijven ze nog zo laat? Zoveel mensen die van elkaar houden en geen contact meer krijgen.

Maria, gij mocht uw Zoon terugvinden in het huis van de Vader. Bid met ons voor kinderen die zich verliezen in consumptie, blind genot, in geweld. Bid met ons voor alle mensen die op zoek zijn naar elkaar.

Wees gegroet Maria…

4. Jezus draagt het kruis van mensen

Zelf zijn kruis dragend, trok Jezus de stad uit, een grote menigte volgde Hem. Jezus keerde zich om en zei: “Ween niet over Mij, maar ween over uzelf en over uw kinderen.” (Lc. 23)

Machteloos heeft Maria moeten toekijken op het lijden van haar Zoon. Zij was er, machteloos troostend nabij. In haar nabij-zijn, zien we iets van de pijn die God heeft als zijn mensen lijden. Ons lijden laat Hem niet onverschillig

Maria, gij waart nabij, gij zijt gebleven bij Jezus. Dat geeft ons moed. Bid met ons dat wij rechtop blijven en meegaan met wie een zwaar kruis te dragen hebben. Dat de machteloosheid ons niet verscheurt, geen verbitterde mensen van ons maakt.

Wees gegroet Maria…

5. Jezus aan het kruis

Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria de vrouw van Klopas en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die Hij liefhad, zei Hij tot zijn moeder: “Vrouw, zie daar uw zoon” en tot de leerling: “zie daar uw moeder”. (Joh. 19)

De hoop is verdwenen. Toch staan Maria, de vrouwen, allen die zich bemind weten, bij het kruis. Liefde wekt wederliefde op. In zijn lijden blijft Jezus aan anderen denken. Hij vertrouwt mensen aan elkaar toe. In hun liefde blijft Hij voortleven.

Maria, liefde bracht u onder het kruis, tot bij de dood. Liefde gaf u een ander kind, een andere zorg. Bid met ons voor allen die sterven, voor allen die zinloos lijden, dat zij zich niet alleen weten. Bid met ons dat wij liefde leren tot in de dood.

Wees gegroet Maria…

6. Jezus van het kruis afgenomen

Jozef van Arimatea, een leerling van Jezus, vroeg aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. Toen Pilatus dit had toegestaan, ging hij er dus heen en nam het lichaam weg. Nikodemus, die Hem vroeger ’s nachts bezocht had, kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë mee. Ze namen het lichaam van Jezus en wikkelden het met de welriekende kruiden in zwachtels. (Joh. 19)

Maria heeft haar dode Zoon op de schoot genomen. Ze heeft toegezien, welriekende kruiden op het lichaam gelegd, een laatste liefdesteken aan de dode gesteld. Hier staat ze naast de velen die na geweld met hun doden achterblijven. Zij begrijpt hen die door de machtigen worden doodgezwegen.

Maria, Gij draagt wie zichzelf niet meer kan dragen. Gij toont wat Gij in uw hart hebt bewaard. En waar liefde is, daar is God. Bid voor ons dat Gods liefde allen mag bereiken die hopeloos zijn.Dat liefde ook onze doden mag dragen.

Wees gegroet Maria…

7. Jezus in het graf

Nadat ze Jezus van het kruis hadden afgenomen, wikkelden ze zijn lichaam in een lijkwade. Vervolgens legden ze Hem in een graf dat in de rots was uitgehouwen. De vrouwen, die uit Galilea met Hem waren meegekomen, volgden en zagen toe hoe zijn lichaam werd neergelegd. (Lc 23)

Maria wist nog niets van verrijzenis toen zij haar Zoon in het graf legde. Dit was een afscheid voorgoed. Maar liefde is trouw en sterker dan onze dood. Wij mogen onze doden aan Hem toevertrouwen.

Maria, Gij hebt uw Zoon aan de Vader toevertrouwd. Bid met ons om vertrouwen op Gods trouw. Bid met ons voor onze doden. Bid met ons in het uur van onze dood.

Wees gegroet Maria…